Slava Ukraini tegemistes võib eristada kaht etappi.

MTÜ Slava Ukraini loodi 7. märtsil 2022 reaktsioonina Venemaa täiemahulisele agressioonile Ukrainas. Oma varasemas tegevuses eristus Slava Ukraini kiire tegutsemise poolest, muuhulgas saadeti rindele kiirabisid ja enda ehitatud guerilla-kiirabisid ning neljaveolisi autosid üksustele. Samuti organiseeriti Ukrainasse hulgaliselt meditsiinilisi abivahendeid nii haiglatele kui rindele ning erinevaid tarbevahendeid sõduritele. Koostöös Ukraina partneritega viidi Ukraina sõjaväelastele läbi taktikalise meditsiini koolitusi. 2022. aasta lõpus käivitati suuremahuline annetuskampaania humanitaarabipakkide jagamiseks rindeäärsetes piirkondades. Loe juba toimunud projektide kohta altpoolt. 2023. aasta varakevadel lahvatas Eestis ja Ukrainas skandaal, mis puudutas teatud partnerite rahakasutust Ukrainas. Nende tegevuste ning nendeks tegevusteks kasutatud annetuste kohta viidi kevadel läbi revisjon (mille kokkuvõtted leiad siit ja siit) ning Eestis ja Ukrainas käib kriminaaluurimine.

 

2023. aasta suvest toimusid organisatsioonis mitmesugused muudatused: tööle asus uus juht ning korrastati tööprotsesse, et viia oma tegevused kooskõlla vabaühenduste eetikakoodeksiga. Selgelt on kokku lepitud üldkogu, nõukogu ning juhatuse rollid, et vastutuspiirid oleks selged, võimude lahusus ning finantsvahendite kontroll tagatud. Slava Ukraini ei tööta enam Ukrainas nende partneritega, kelle suhtes käib kriminaalmenetlus.

 

Tänasel päeval lähtub Slava Ukraini oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist ning on liitunud annetuste kogumise hea tavaga.

 

Lähtuvalt eesmärgist Slava Ukraini:

  1. pakub sõjaväele abi meditsiiniliste tegevuste korraldamiseks rindel
  2. pakub Ukraina sõjaväele ja tsiviilelanikele oskusi, teadmisi ja vahendeid sõjakahjudega toimetulemiseks. 

Oma tegevustes sõltub Slava Ukraini täielikult annetustest. Kuni 10% annetustest kulub organisatsiooni üldkuludeks (töötajate palgad, kontorikulud jms).

Käimasolevate projektide kohta leiad info siit.

Siit leiad info projektide kohta, mis viidi ellu MTÜ asutamisest kuni 2023. aasta märtsini.

Siit tabelist leiad ülevaate organisatsiooni annetuste laekumise ning tehtud kulutuste kohta. Laekunud annetuste kohta leiad info alates 2023. aasta algusest, detailne kulude ülevaade on nähtav alates 2023. aasta juulist. Uuendame tabelit kord kuus.